Projekt jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został wybrany do realizacji tego projektu jako jedna z 3 uczelni w Polsce.

   

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 The Polish Language and Culture Centre for Polish People from Abroad and Foreigners
 

 

Program Letniego kursu NAWA obejmuje intensywne zajęcia z języka polskiego jako obcego (45 godzin), wykłady dotyczące polskiej historii, kultury i literatury (30 godzin) oraz zajęcia dodatkowe i integracyjne. 

Celem jest wzmocnienie kompetencji językowych, a także pogłębienie więzi z Polską i zachęcenie uczestników do podjęcia w Polsce studiów lub – w dalszej perspektywie – podjęcia współpracy z polskimi uczelniami i firmami na polu naukowym i gospodarczym

Kierownik kursu:
Koordynator projektu: dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, prof. UMCS

W tym miejscu odbywa się test kwalifikacyjny z języka polskiego.
Test będzie dostępny w dniach 24-30 czerwca 2021 r. (do godziny 23.59).