Treści programowe:
Diagnoza rozwojowa i funkcjonalna, ICF.
Diagnoza nozologiczna wg klasyfikacji ICD, DSM. 
Procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych w pedagogice specjalnej ─ analizy jakościowe.
Planowanie i konstrukcja narzędzi diagnozy w pedagogice specjalnej.
Postępowanie etyczne w procesie diagnozowanie pedagogicznego.