Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego