Przedmiot ma na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej jako nauki interdyscyplinarnej. Przedstawiony zostanie jej związek z medycyną i innymi naukami społecznymi. Ukazane zostaną tradycyjne i współczesne paradygmaty w pedagogice specjalnej, jak również klasyczne i współczesne ujęcia systematyki pedagogiki specjalnej. Na zajęciach zostaną zaprezentowane formy edukacji uczniów z niepełnosprawnością oraz specyfika pracy: edukacyjnej, rehabilitacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej. Słuchacz pozna zasady  pracy pedagogicznej w pedagogice specjalnej, podstawowe pojęcia, klasyfikacje, edukację oraz przepisy prawne ją regulujące. jak również funkcjonowanie społeczne osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, przewlekłymi chorobami i niedostosowaniem społecznym.