Celem praktyki jest poznanie specyfiki funkcjonowania przedszkola realizującego WWR, zadań opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pracy, zakresu zadań pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji z uwzględnieniem systemu wsparcia w ramach WWR. Słuchacz pozna także zasady zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i innej placówce systemu oświaty, jak również poza nim.